Ga naar de inhoud

Privacyreglement

Uw Oefentherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst van toepassing. (www.wetten.nl)
Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
Uiteraard gaat uw oefentherapeut zorgvuldig om met uw gegevens. Daarom hebben wij een aantal regels vastgelegd in een reglement:

  • Behalve de oefentherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere oefentherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat deze gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier opgeslagen.
  • Teneinde de oefentherapie verder te ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er o.a. statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, geanonimiseerd (niet tot u persoonlijk  herleidbaar).
  • Als u er bezwaar tegen hebt dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dit mededelen aan uw oefentherapeut.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Dit reglement geldt voor de Praktijk voor Psychosomatische Oefentherapie en Oefentherapie Cesar en Mensendieck, bij de patiënt in de thuissituatie en alle andere plaatsen, hier niet benoemd,  waar oefentherapeutische zorg wordt verleend.  Dit reglement geldt óók voor cliënten die een (groeps-) training of cursus volgen. Alle oefentherapeuten, eventuele waarnemers, stagiaires, ondersteunend personeel, voor zover van toepassing, worden geacht zich aan dit privacyreglement te houden.