Ga naar de inhoud

Verzuimregeling en betalingsvoorwaarden

Als  u  door uw huisarts of specialist naar de oefentherapeut/ psychosomatisch oefentherapeut bent verwezen of als u  zich zonder verwijzing hebt aangemeld voor behandeling van uw klacht(en),  maakt u afspraken met de therapeut over het tijdstip van de behandeling(en). De therapeut reserveert voor u tijd en behandelruimte en behandelt u vervolgens. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht, rechtstreeks bij u of bij uw zorgverzekeraar.

Als u door omstandigheden niet op de afgesproken tijd voor behandelingen kunt komen, dan kunt u dit ruim van te voren (24 uur vóór de afspraak, afspraken voor maandag dienen uiterlijk de vrijdag voorafgaand om 17.00 uur afgezegd te zijn) telefonisch afzeggen bij uw therapeut en direct een nieuwe afspraak maken.  Mocht zij niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden, kunt u uw afzegging inspreken op het antwoordapparaat.  Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht, niet bij u en ook niet bij uw zorgverzekering.

Als u niet verschijnt op de afgesproken tijd, of (telefonisch) afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd  dan zal de therapeut het “verzuimtarief” in rekening moeten brengen.
Het verzuim tarief is 75% van het behandeltarief. Dit moet door uzelf betaald worden, uw verzekering betaalt dit niet. Het tarief is bedoeld als tegemoetkoming voor de door u besproken tijd, die de therapeut niet effectief kan benutten als te laat is afgezegd.  Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) heeft het verzuimtarief vastgesteld en het wordt onderschreven door de Zorgverzekeraars Nederland (het overkoepelend orgaan van alle zorgverzekeraars). In de betalingsvoorwaarden van uw therapeut is deze tariefafspraak vastgelegd.

Richtlijn BETALINGSVOORWAARDEN praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefenthera­peut Cesar/Mensendieck of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepas­sing:

  1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefen­therapie Cesar/Mensendieck.
  2.  Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of (telefonisch) afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht het wette­lijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzeke­ring ver­goedt dit niet. Afzeg­ging van een behandelingsafspraak op maan­dag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn ge­schied.
  3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechts­wege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestel­de termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoe­ning. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerech­tigd extra admini­stratiekos­ten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.
  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitenge­rechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
  6. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van beslissende aard.
  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voor­waarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.